Zobrazení effective pom v Idea IDE

V Idea IDE lze efektivní pom zobrazit následovně: Kliknout pravým tlačítkem na pom.xml v projektu -> Maven -> Show Effective POM.

Vysvětlení pojmů

Super pom
Všechny maven projekty dědí z super pomu, který obsahuje defaultní hodnoty. Super pom je rodič všech pom souborů.

Simple pom
Pom, který je ve vašem projektu. V případě jednoduchého projektu není třeba definovat téměr vůbec nic, vše potřebné se vezme ze super pomu.

Effective pom
Spojení super a simple (projektového) pomu.


Zdroje:

Maven a scope test

Maven má rozsahy (scope), kterými je možno ovlivnit, která závislosti se bude používat v které fázi maven buildu. Rozsah test znamená, že dané závislosti (knihovny) budou k dispozici během testovací fáze, ale jinak ne.
Jednoduchý příklad ukážu na knihovně TestNG, která se používá pro testování. Závislost v pom.xml vypadá následovně:

<dependency>
	<groupId>org.testng</groupId>
	<artifactId>testng</artifactId>
	<version>6.11</version>
	<scope>test</scope>
</dependency>

Pokud budeme mít třídu AppTest v balíčku src/test/java a v ní tento test, který používá knihovnu TestNG:

import static org.testng.Assert.assertEquals;
import static org.testng.Assert.assertNotEquals;

import org.testng.annotations.Test;

public class AppTest {
	@Test
	public void test() {
		assertNotEquals("A", "B");
		assertEquals(10, 10);
	}
}

při spuštění buildu aplikace pomocí mavenu (mvn test, z Eclipse IDE Run As -> Maven test) proběhne vše v pořádku (knihovna TestNG je k dipozici, kód se zkompiluje a proběhne).

Číst dálMaven a scope test

Nastavení verze závisloti v maven properties

Závislosti v souboru pom.xml jsou uváděny včetně verze <version></version>.

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-core</artifactId>
  <version>4.3.5.RELEASE</version>
</dependency>

Napřiklad při použití Spring frameworku je pravděpodobné, že závislostí bude řada a velké množství z nich bude používat stejnou verzi. Je pak vhodné mít configuraci verzí na jednom místě a pokud mají závislosti stejnou verzi, tak je sdílet. Toho lze docílit pomocí elementu <properties></properties> v pom.xml a použití ${...}. V následujícím příkladu budu mít tři závislosti a z toho dvě budou mít stejnou verzi.

<properties>
	<spring-version>4.3.5.RELEASE</spring-version>
	<spring-batch-version>3.0.7.RELEASE</spring-batch-version>
</properties>

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-core</artifactId>
		<version>${spring-version}</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-context</artifactId>
		<version>${spring-version}</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.batch</groupId>
		<artifactId>spring-batch-core</artifactId>
		<version>${spring-batch-version}</version>
	</dependency>
</dependencies>

Do elementu <properties></properties> se vloží element s verzí a ve <version></version> se pak na něj odkazuje pomocí názvu uvedeného v ${...}.

OutOfMemoryError při testech

V případě, že dostanete následující chybu při Maven buildu (mvn clean install)

Tests run: 226, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 316.116 sec - in TestSuite
Exception in thread "main" Exception in thread "Thread-0" Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "main"
Exception: java.lang.OutOfMemoryError thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "Thread-0"

Results :

Tests run: 226, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] CEB UMA Parent ..................................... SUCCESS [ 5.639 s]
[INFO] CEB UMA API ........................................ SUCCESS [ 15.656 s]
[INFO] CEB UMA Impl ....................................... FAILURE [05:37 min]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 05:59 min
[INFO] Finished at: 2016-03-29T15:08:52+02:00
[INFO] Final Memory: 43M/272M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.16:test (default-test) on project project_name: Execution de fault-test of goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:2.16:test failed: The forked VM terminated without saying properly goodbye . VM crash or System.exit called ?

Zkuste změnit nastavení paměti určené pro surefire plugin.

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
 <configuration>
 <argLine>-Xmx4096m</argLine>
 </configuration>
</plugin>

Surefire plugin se používá pro spouštění testů v lifecycle default, fázi test a výše uvedená chyba může signalizovat nedostatek paměti. Volba -Xmx určuje maximální velikost paměti (maximální velikost Java heap). Java heap (halda) je paměť určená pro Java objekty.

Základní názvosloví v Mavenu

Build life cycle
Build life cycle je přesně definovaná posloupnost fází. Build life cycle se skládá z několika úseků, kroků -> ty se nazývají fáze (phases). Maven má tři build life cycles: clean (smazání dočasných souborů, default (sestavení, zabalení a nasazení projektu) a složky target) a site.

Phase
Phase je část, která se provádí v rámci build life cyklu. Fáze může obsahovat jeden nebo více úkolů (goals) -> fáze je spojena s jedním nebo více cíli (goals).

Plugin
Plugin obsahuje jeden nebo více cílů (goals). Jednoduše řečeno je plugin seznam jednotlivých cílů. Programátorsky se jedná o projekt, který obsahuje jednotlivé třídy, ve kterých je definována funkcionalita určitého cíle (goal).

Goal vs MOJO
Mojo je zkratka (Maven Old Java Object). Je to slovní hříčka z POJO (Plain Old Java Object). Mojo je Java třída implementující goal. Plugin je Java projekt obsahující jeden či více cílů (goal) = jeden či více Mojo.

Build life cycle (maven má tři: clean, default, site) se skládá z fází (phases). Během každé fáze se provádí různé úkoly (goals). Cíle jsou definovány v pluginech a proto, aby se v určité fázi provedli, jsou tyto cíle (goals) přiřazeny jednotlivým fázím. Jinak řečeno, jednotlivým fázím jsou přiřazeny cíle (goals) a tyto cíle (goals) jsou definovány v pluginech. Programově každý goal představuje mojo a plugin je seznamem jednotlivých cílů (goals).


Zdroje:

Archetyp quickstart

Maven archetype je předdefinovaný vzor (forma, šablona) projektu a může být použit pro vygenerování nového projektu. Projekty vygenerované podle jednoho archetypu mají stejnou strukturu. V Mavenu je celá řada připravených šablon (archetypů). Jednou z nich je archetyp quickstart.

Parametry
groupId: vitfo.cz
artifactId: quickstart_project
version: 1.0-SNAPSHOT

Vygenerovaná struktura

quickstart_project
│  pom.xml
│
└───src
  ├───main
  │  └───java
  │    └───cz
  │      └───vitfo
  │          App.java
  │
  └───test
    └───java
      └───cz
        └───vitfo
            AppTest.java

Minimální pom.xml

Minimální pom.xml musí být uvozen tagem <project> a musí obsahovat tagy <modelVersion>, <groupId>, <artifactId> a <version>.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>cz.vitfo</groupId>
  <artifactId>projekt</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

</project>

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
Určuje verzi modelu pom. Aktuálně je podporována pouze verze 4.0.0. Tento tag je povinný.

<groupId>cz.vitfo</groupId>
Identifikuje firmu, skupinu, nebo vývojáře, který tento projekt vytvořil. Nejčastěji se používá se url (psaná od domény nejvyšího řádu), kterou má daná firma, skupina, vývojář zaregistrovánu, protože se jedná o jedinečný identifikátor.

<artifactId>projekt</artifactId>
Identifikuje projekt. Musí být jedinečný v rámci groupId. Společnost (vývojář) mohou vytvořit více projektů (stejné groupId), ale tyto projekty musí mít jedinečné artifactId.

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
Určuje verzi projektu. Slovo SNAPSHOT se používá v případě, že projekt je ve vývoji.

Tagy groupId, artifactId a version se zazývají GAV souřadnice a jednoznačně určují soubor projektu.