Začínáme s Dockerem – Seznamování se

V předchozích dvou příspěvcích věnovaných dockeru jsme docker nainstalovali, přidali uživatele do skupiny docker a zkusmo spustili kontejner z image hello-world. V tomto příspěvku se s dockerem seznámíme podrobněji.

Spuštění nového kontejneru pomocí docker run je možné parametrizovat. Volba -i znamená interactive a způsobí, že kontejner zůstane aktivní. Bash na konci znamená, že se spustí bash.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run -i debian bash
Unable to find image 'debian:latest' locally
latest: Pulling from library/debian
723254a2c089: Pull complete 
Digest: sha256:0a5fcee6f52d5170f557ee2447d7a10a5bdcf715dd7f0250be0b678c556a501b
Status: Downloaded newer image for debian:latest

Nyní můžeme spuštěnému bash zadávat příkazy (např. ls, pwd a exit jako v následujícím příkladu). Image debian jsme u sebe neměli, takže se stáhl z veřejného docker repozitáře. Při dalším spuštění se již stahovat nebude.

Číst dálZačínáme s Dockerem – Seznamování se

Začínáme s Dockerem – Přidání uživatele do skupiny docker

Docker můžeme po instalaci spouštět pouze jako root uživatel (sudo). Pokud chcete docker spouštět pod svým uživatelem, je třeba přidat uživatele do skupiny docker.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo groupadd docker
groupadd: group 'docker' already exists

Je vidět, že docker už skupinu vytvořil.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker $USER

Přesvědčíme se, že uživatel je přidán do skupiny

vitfo@vitfo-VirtualBox:/etc$ cat /etc/group | grep docker
docker:x:998:vitfo

Nyní zkusíme vytvořit kontejner z image hello-world bez zadání sudo.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run hello-world
docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/containers/create: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.
See 'docker run --help'.

Dostáváme chybu, že nemáme oprávnění. Nepomohlo ani vypnutí a zapnutí terminálu. Vyřešil to až restart počítače.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://cloud.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/engine/userguide/

Pokud jste si docker zkoušeli se sudo, může se vám stát, že budete dostávat chyby. Je nutné změnit vlastnictví souborů a adresářů, které docker používá.

Zdroj: docs.docker.com/…/linux-postinstall/

Začínáme s Dockerem – Instalace a první spuštění

Docker je open-source projekt, který umožňuje izolovat aplikace do kontejnerů. Kontejnery sdílejí jádro operačního systému. Spuštění kontejneru pro operační systém znamená spuštění procesu, nikoliv kompletní virtualizace operačního systému. Tím pádem je spuštění kontejneru(ů) méně náročné na zdroje a je jich možno spustit více než virtuálních strojů.

Instalace pro Ubuntu je dobře popsána na stránkách dockeru (viz. zde). Zde ji ukážu krok za krokem.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo apt-get update 
[sudo] password for vitfo: 
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:2 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:3 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease   
Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial InRelease 
Hit:5 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease  
Reading package lists... Done           

Číst dálZačínáme s Dockerem – Instalace a první spuštění

Generování názvů kontejnerů v Dockeru

Když vytvoříte nový kontejner v dockeru pomocí docker run a nezadáte parametr --name, docker vytvoří kontejner a pojmenuje ho podle sebe. Vznikají tak zajímavé názvy jako: dazzling_swanson, loving_shockley, wonderful_curran či suspicious_knuth. Jedná se o jména vědců + přídavné jméno. Například Shockley se odkazuje na William Shockley co-invented the transistor – https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shockley, Curran na Samuel Curran was an Irish physicist who worked alongside his wife during WWII and invented the proximity fuse čí Knuth na Donald Knuth – American computer scientist, author of „The Art of Computer Programming“ and creator of the TeX typesetting system. https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth.

Nikdy ale kontejner nebude pojmenován boring_wozniak. Proč? Protože Steve Wozniak is not boring:

if name == "boring_wozniak" /* Steve Wozniak is not boring */ {
	goto begin
}

Zde je celý kód metody generující názvy:

func GetRandomName(retry int) string {
begin:
	name := fmt.Sprintf("%s_%s", left[rand.Intn(len(left))], right[rand.Intn(len(right))])
	if name == "boring_wozniak" /* Steve Wozniak is not boring */ {
		goto begin
	}

	if retry > 0 {
		name = fmt.Sprintf("%s%d", name, rand.Intn(10))
	}
	return name
}

Zdroj: frightanic.com/…-default-container-names/