Informix v Dockeru

V tomto příspěvku ukáži rozchození IBM relačního databázového systému Informix v Dockeru.

docker run -it --name ifx --privileged -p 9088:9088 -e LICENSE=accept ibmcom/informix-developer-database:latest

Stáhne image s informixem a vytvoří kontejner s názvem ifx.

-p 9088:9088 vystavení interního portu 9088 ven
-e LICENSE=accept pro používání informixu je třeba souhlasit s licenčními podmínkami
-i interaktivní
-t pseudo terminál

Výstup uvedeného příkazu bude zhruba následující:

	###############################################
	# Informix container login Information:    
	#  user:      informix         
	#  password:             
	###############################################

###  Type exit to quit the Startup Shell
###    This will stop the container

###  For interactive shell run:
###   docker exec -it 22a1c8bd74d1 bash

###  To start the container run:
###   docker start 22a1c8bd74d1 

###  To safely shutdown the container run:
###   docker stop 22a1c8bd74d1 

     checkpoint to complete.
11:34:27  Results: The size of individual logical log files is too small for
     the current workload, resulting in each log file filling very
     quickly. If log files fill in less than 30 seconds, the checkpoint
     might remain blocked because the last log file fills during the time
     needed to perform the checkpoint.
11:34:27  Action: Increase the size of the individual logical log files so
     that it takes at least 30 seconds to fill each one. Look at the
     online log to determine how quickly the log files are filling, and
     then increase the size of the files proportionately.
11:34:28 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB)
11:34:28 Memory sizes:resident:4988 KB, virtual:40848 KB, message:0, bufferpool:110632, SHMTOTAL:16777216 KB
11:34:28 Logical Log 2 Complete, timestamp: 0x2ac47.
11:34:28 Process exited with return code 126: /bin/sh /bin/sh -c /opt/ibm/informix/etc/alarmprogram.sh 2 23 "Logical Log 2 Complete, timestamp: 0x2ac47." "Logical Log 2 Complete, timestamp: 0x2ac47." "" 23001
starting rest listener on port 27018
starting mongo listener on port 27017
starting mqtt listener on port 27883
11:34:29 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB)
11:34:29 Memory sizes:resident:4988 KB, virtual:49040 KB, message:0, bufferpool:110632, SHMTOTAL:16777216 KB
11:34:31 SCHAPI: Using (/opt/ibm/informix/etc/sysadmin/sch_init_informix.sql) to initialize this instance.

11:34:31 SCHAPI: Started dbScheduler thread.
11:34:31 'sysadmin' database built successfully.
11:34:31 Auto Registration is synced
11:34:31 Updating Low Memory Manager to version 11 
11:34:31 Installing patch to Low Memory Manager code. version(11.01)
11:34:31 Installing patch to upgrade ph_task code. version(13.10)
11:34:32 SCHAPI: Started 2 dbWorker threads.
11:34:32 Checkpoint Completed: duration was 2 seconds.
11:34:32 Mon Apr 13 - loguniq 3, logpos 0xa4b080, timestamp: 0x34381 Interval: 6

11:34:32 Maximum server connections 1 
11:34:32 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 1, Plog used 178, Llog used 5190

Příkaz je spuštěn v interaktivním režimu (-it). Ukončete terminál (Ctrl + C). Někdy je třeba zopakovat několikrát. Pokud si nyní zobrazíte seznam images, naleznete tam i informix.

docker image ls
REPOSITORY                   TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
ibmcom/informix-developer-database       latest       c0b0e4b5bedb    3 weeks ago     880MB

Kontejner je pojmenovaný jako ifx (díky volbě --name ifx) a pro jeho spuštění použijte tento příkaz:

docker run ifx

To, že kontejner běží zkontrolujete příkazem docker ps.

docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                              COMMAND         CREATED      STATUS                  PORTS                                                           NAMES
22a1c8bd74d1       ibmcom/informix-developer-database:latest  "/opt/ibm/scripts/di…"  9 minutes ago    Up About a minute (healthy)  8080/tcp, 9089/tcp, 27017-27018/tcp, 27883/tcp, 0.0.0.0:9888->9088/tcp      ifx

V kontejneru spusťte bash.

docker exec -it ifx bash

Nyní jste v kontejneru a může dávat příkazy. Jelikož nás zajímá databáze informix, podíváme se co v kontejneru máme. K tomu použime příkaz dbaccess (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_14.1.0/com.ibm.dba.doc/ids_dba_018.htm).

dbaccess
DBACCESS:  Query-language Connection Database Table Session Exit
Use SQL query language.

------------------------------------------------ Press CTRL-W for Help --------

Vytvoříme si databázi my_db: Database -> Create -> napiště název vytvářené databáze

CREATE DATABASE >>my_db
Enter the name you want to assign to the new database, then press Return.

----------------------- @informix -------------- Press CTRL-W for Help --------

Pokud se nyní vrátíte do hlavního menu a zvolíte Database -> Select, bude nově vytvořená databáze již existovat.

SELECT DATABASE >>
Select a database with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.

----------------------- @informix -------------- Press CTRL-W for Help --------

 my_db@informix   

 sysadmin@informix

 sysmaster@informix

 sysuser@informix

 sysutils@informix

Zdroj: github.com/informix/…/informix-developer-database.md

Napsat komentář