Redis v Dockeru

V nedávném příspěvku jsem se věnoval PostgreSQL v Dockeru. V tomto příspěvku se zaměřím na Redis v Dockeru.

Redis v Dockeru si spustíte příkazem docker run -d -p 6379:6379 --name redis1 redis.

docker run -d -p 6379:6379 --name redis1 redis
Pokud image redis nemáte na svém počítači, provedes se stažení (pull). Zároveň se redis spustí na pozadí
Unable to find image 'redis:latest' locally
latest: Pulling from library/redis
bc51dd8edc1b: Pull complete
37d80eb324ee: Pull complete
392b7748dfaf: Pull complete
48df82c3534d: Pull complete
2ec2bb0b4b0e: Pull complete
1302bce0b2cb: Pull complete
Digest: sha256:7b84b346c01e5a8d204a5bb30d4521bcc3a8535bbf90c660b8595fad248eae82
Status: Downloaded newer image for redis:latest
b44ab2740c8349b7bcfbff65f197855f6fd734ece4df71d81830bcb2eb7482a4

Tento výpis uvidíte pouze v případě, že jste zatím redis na svém počítači nikdy nespouštěli. Pokud již image redisu máte, výpis bude výrazně kratší.

docker run spustí příkaz v novém kontejneru
-d detached mode (spustí kontejner na pozadí a zobrazí id kontejneru)
-p prováže veřejný port s portem redisu (hostPort:containerPort)
--name přiřadí kontejneru název

Pokud nyní spustíte docker ps (zobrazí seznam běžících kontejnerů) uvidíte tam redis1 kontejner. Pomocí příkazu docker logs redis1 si můžete zobrazit logy redisu.

Můžete spustit i redis-cli (rozhraní příkazového řádku k redis serveru).

docker exec -it redis1 sh

docker exec spustí příkaz v běžícím kontejneru
-i interaktivní
-t pseudo terminál

Terminál ukončíte příkazem exit.

docker stop redis1

Zastaví kontejner redis1. Stále je ale tento kontejner k dispozici (vidíte jej po zadání docker ps -a)

docker rm redis1

Odstraní kontejner.


Zdroj: markheath.net/post/exploring-redis-with-docker

Napsat komentář