Jak zaplatit daň z příjmu fyzických osob.

Jak zaplatit daň z příjmu fyzických osob.

Máte dle přiznání k dani z přijmů fyzických osob doplatit nějakou částku? Potom asi řešíte, jak tuto částku zaplatit. Zde je návod pro zaplacení pomocí internetového bankovnictví a pro případ, že sídlíte v Praze.

Prvním problémem, se kterým se setkáte, je zjistit číslo účtu, na který částku poslat. Na stránkách finanční správy je mnoha set řádkový popis s odkazy na přílohy.

  • příloha č. 1 určuje matrikovou část účtu
  • příloha č. 2 určuje předčíslí pro účet
  • příloha č. 3 určuje účty pro jednotlivé druhy daní

V příloze č. 1 se dozvíte, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu má matriku 77628031. V příloze č. 2 zjistíte, že pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, je předčíslí účtu 721. V příloze č. 3 zjistíte, že nic, co jste zatím našli v příloze 1 a 2 tam není. Kód banky tedy odvodíte z toto, že účty jsou vedeny u České národní banky – 0710. Výsledné číslo účtu tedy bude (pro Prahu a platbu daně z příjmů fyzických osob) 721-77628031/0710.

Spokojeni se svým vítězstvím nyní musíte zjistit, co uvést na místa symbolů pro platbu. Zde je nutné se vrátit na výše uvedenou stránku finanční správy. Několik set řádků pod nadpisem naleznete sekci „III. Bezhotovostní placení“ a podsekci „2. Formou internetového bankovnictví“.

Variabilní a konstantní symbol není až tak těžké zjistit. Pokud máte DIČ, variabilní symbol je DIČ, jinak rodné číslo. Konstantní symbol je 1148.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Specifický symbol je větší výzva. Pro jeho zjištění je třeba zabrousit do části IV. Ta samozřejmě není prolinkovaná (nemůže kliknou na odkaz a dostat se tam), protože to by bylo příliš jednoduché.

Specifický symbol – v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz část IV.).

Část č. IV. je plná paragrafů a odkazů na zákony a také nás v textu upozorňují na to, že „je třeba věnovat zvýšenou pozornost“ a při placení daně „je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce„. Po podrobném prostudování této sekce, jsem dospěl k názoru, zjištění specifického symbolu je mimo mé schopnosti a rozhodl jsem se jej nevyplnit. Specifický symbol by se měl uvádět asi pouze pokud platíte DPH a je tvořen kmenovou částí DIČ.

Napsat komentář