Spring Batch 1. díl

Spring Batch je open source framework pro dávkové zpracování (batch processing). Dávkové zpracování znamená vykonání série programů bez účasti uživatele. Většinou se jedná o akce, které se vykonávají pravidelně v určitý čas jako například vygenerování statistik ke konci měsíce, zjištění změn za poslední týden (např. nové příspěvky za toto období), zpracování výkazů ke konci dne, týdne, měsíce, …

Základní pojmy ve Spring Batch

 • JobLauncher: Vstupní místo, kde se spouští job.
 • Job: Definuje co se má provést (definuje dávku). Každý job může obsahovat několik kroků (Step).
 • Step: Část jobu, jeden z kroků při provádění (jeden z kroků dávky). Step obsahuje atribut next, který udává, jaký další step se má vykonat po tom aktuálním. Step obsahuje Tasklet.
 • Tasklet: Je částí kroku a definuje, co se má provést (reference na třídu implementující rozhraní org.springframework.batch.core.step.tasklet.Tasklet) a nebo může ještě obsahovat Chunk.
 • Chunk: Nejmenší část, ve které se určuje co se má načíst (Reader), jak to zpracovat (Processor) a co má být výstupem (Writer).

Jak vypadá typický job

 • načtení dat (z databáze, ze souboru, …)
 • zpracování dat (výpočty, validace, filtrování, …)
 • zápis dat (do databáze, do různých typů souborů – pdf, doc, txt, …)

Jednoduchý projekt

V následujícím jednoduchém projektu vytvoříme a spustíme job, který bude obsahovat jediný Step (a ten jediný Tasklet), který pouze vypíše text.

Zde je struktura projektu. Jedná se Maven projekt.

│  pom.xml
│
└───src
  ├───main
  │  └───java
  │    └───cz
  │      └───vitfo
  │          ExecuteJob.java
  │          MyTasklet.java
  │
  └───resources
      context.xml

pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

	<groupId>cz.vito</groupId>
	<artifactId>springbatch</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>

	<name>springbatch</name>
	<url>http://maven.apache.org</url>

	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<spring.framework.version>3.2.1.RELEASE</spring.framework.version>
		<spring.batch.version>3.0.2.RELEASE</spring.batch.version>
	</properties>

	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.batch</groupId>
			<artifactId>spring-batch-core</artifactId>
			<version>${spring.batch.version}</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.batch</groupId>
			<artifactId>spring-batch-infrastructure</artifactId>
			<version>${spring.batch.version}</version>
		</dependency>
	</dependencies>
</project>

Do pom.xml stačí přidat pouze dvě závislosti a to na org.springframework.batch a spring-batch-infrastructure.

context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch"
	xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
						http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd 
						http://www.springframework.org/schema/batch 
						http://www.springframework.org/schema/batch/spring-batch-3.0.xsd">
		
	<!-- Beans definition -->	
	<beans:bean id="jobRepository" class="org.springframework.batch.core.repository.support.MapJobRepositoryFactoryBean">
		<beans:property name="transactionManager" ref="transactionManager" />
	</beans:bean>
	
	<beans:bean id="jobLauncher" class="org.springframework.batch.core.launch.support.SimpleJobLauncher">
		<beans:property name="jobRepository" ref="jobRepository" />
	</beans:bean>
	
	<beans:bean id="transactionManager" class="org.springframework.batch.support.transaction.ResourcelessTransactionManager" />
	
	<beans:bean id="myTasklet" class=" cz.vitfo.MyTasklet" />
	
	
	<!-- Job definition -->
	<job id="myJob">
		<step id="myStep">
			<tasklet ref="myTasklet"></tasklet>
		</step>
	</job>
</beans:beans>

Job launcher potřebuje mít definovánu job repository, do které si ukládá údaje o jobech. Job repository potřebuje mít definován transaction manager. Job má definován Step a ten Tasklet. Tasklet odkazuje na třídu implementující rozhraní Tasklet.

MyTasklet.java

package cz.vitfo;

import org.springframework.batch.core.StepContribution;
import org.springframework.batch.core.scope.context.ChunkContext;
import org.springframework.batch.core.step.tasklet.Tasklet;
import org.springframework.batch.repeat.RepeatStatus;

public class MyTasklet implements Tasklet {

	public RepeatStatus execute(StepContribution arg0, ChunkContext arg1) throws Exception {
		System.out.println("Code in " + this.getClass().getSimpleName() + " is executed.");
		return null;
	}
}

Třída, která implementuje rozhraní Tasklet. Jediným jejím úkolem je vypsat text.

ExecuteJob.java

package cz.vitfo;

import org.springframework.batch.core.Job;
import org.springframework.batch.core.JobExecution;
import org.springframework.batch.core.JobParameters;
import org.springframework.batch.core.launch.JobLauncher;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class ExecuteJob {

	public static void main(String[] args) {
		ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("context.xml");
		
		JobLauncher jobLauncher = (JobLauncher) context.getBean("jobLauncher");
		Job job = (Job) context.getBean("myJob");
		
		try {
			JobExecution execution = jobLauncher.run(job, new JobParameters());
			System.out.println("Exit Status: " + execution.getStatus());
			System.out.println("Start: " + execution.getStartTime());
			System.out.println("End: " + execution.getEndTime());
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			if (context != null) {
				context = null;
			}
		}
		System.out.println("Done");
	}
}

Nejdříve načteme kontext. Poté z něj získáme JobLauncher a Job. Tento Job spustíme pomocí JobLauncher a vypíšeme status jobu po spuštění.

Výsledek

Code in MyTasklet is executed.
Exit Status: COMPLETED
Start: Tue Nov 01 17:26:15 CET 2016
End: Tue Nov 01 17:26:15 CET 2016
Done

Napsat komentář